Vårt specialområde är att projektera avancerade energilösningar för större fastigheter. Vi har också deltagit i ett antal stora projekt där alla discipliner projekterat fullt ut i 3D och har då använt AutoCAD och MagiCAD.

Vi är ett energikonsultföretag med huvudkontor i Sollentuna strax norr om Stockholm samt med filialkontor i Umeå. Vi är idag ett 30-tal anställda varav majoriteten är posterade i Stockholm.

bild_creanova_star

Trots sin ringa storlek så har Creanova genom åren lyckats knyta till sig stora projekterings- och utredningsuppdrag där Stockholm Waterfront, Arcus Norge, Clarion Hotel Arlanda, OMX energicentral, Klara Zenit, Paradiset och Södertörns tingsrätt är några av de projekt som vi känner en stolthet att ha fått varit med om att utforma. Bland våra kunder kan nämnas JarlAM, PEAB, Fabege, Bravida, Statens Fastighetsverk, Akademiska Hus, Caverion, Skanska, Micasa m fl. Men Creanova är inte nöjda med detta och strävar därför kontinuerligt efter att vidga sina vyer, öka sin kompetens, att utvecklas och växa tillsammans med sina anställda till att vara i framkant i arbetet med att förädla och effektivisera fastigheter och energianvändandet. Att känna stolthet och engagemang för vad vi gör är två mycket viktiga beståndsdelar i Creanovas framgångar.

Vision

Creanova skall stärka sin marknadsposition genom att ge god service till våra kunder, utveckla nya kundrelationer som attraheras av våra kreativa tekniska lösningar. Hållbar utveckling skall vara ett centralt ord i allt Creanova tar sig an och vi ska verka för en globalt minskad energiförbrukning med innovativa lösningar. Kompetensnivån hos Creanova ska vara högre än hos våra konkurrenter och våra medarbetare ska arbeta i en miljö som främjar deras kompetensutveckling.

Affärsidé

Vår affärsidé är att skapa miljö- och energieffektiva lösningar för framtidens inomhusklimat och energiförsörjning med hjälp av senaste IT-teknologi, i samverkan med våra kunder.

bild_farao3

Historik

Creanova AB startade sin verksamhet våren 1998. Bolaget grundades av de fyra delägarna Göran Olsson, Ingmar Holmström, Bengt Olsson och Patrick Hellgren. Samtidigt förvärvade Creanova samtliga aktier i IDE Konsult AB. I dag är ägarantalet uppe i 6 st efter att först Jonas Dorsander och sedan Martin Edman anslutits som nya delägare. Från början var personalstyrkan 7 personer, men via kontrollerad tillväxt har antalet anställda ökat till ett 20-tal (Feb 2015). Vid starten bestod beställarna av ca 15 till antalet. En medveten satsning mot professionella kunder vana att handla VVS- konsulttjänster, har dock haft önskvärd effekt och kundregistret består för närvarande av ca 130 kunder. Lokalen i InfraCity i Upplands Väsby blev efterhand för liten och i februari 2000 flyttades verksamheten till Sollentuna Centrum där lokalstorleken möjliggör en expansion till 25 personer. I augusti 2009 öppnades även ett nytt filialkontor i Umeå, Creanova Norr.

Under 2015/16 genomförde Creanova en planerad generationsväxling. Göran och Bengt Olsson har sålde sina andelar till övriga delägare. Göran lämnade över VD-posten till Jonas Dorsander, Patrick Jägerhorn tog över som vVD och Martin Edman gick in som teknikansvarig. För att stärka upp ledningsgruppen valdes Joakim Gustafsson och Anders Idermark som nya ledamöter.

bild_farao2

Organisation

Ledningsgruppen i Creanova AB består utav:

Jonas Dorsander, VD
Patrick Jägerhorn, vVD
Martin Edman, ledamot
Joakim Gustafsson, ledamot
Anders Idermark, ledamot

Ansvarsområden:

Personalansvarig: Jonas Dorsander
Ekonomi och marknadsansvarig: Patrick Jägerhorn
Teknikansvarig: Martin Edman
CAD-ansvarig: Fredrik Anderholdt, Martin Edman
Filialchef Umeå: Joakim Gustafsson
Kvalitetsansvarig: Bengt Olsson, Joakim Gustafsson
Dataansvarig: Anders Idermark
Miljöansvarig: Jonas Dorsander

Företaget och de anställda

I företaget finns ett antal konsulter med hög kompetens och utvecklingspotential. Våra projekt är utformade med projektansvarig, handläggare och konstruktörer och där många av företagets anställda har kapacitet att axla handläggarrollen.

Policy

Kvalitetssystem

För att leva upp till de höga kvalitetskrav som våra kunder och vi inom Creanova ställer på våra handlingar och produkter sker allt löpande arbetet i enlighet med Creanovas kvalitetssystem. Kvalitetssystemet är framtaget med ISO 9001 som grund där rutiner och arbetssätt kontinuerligt utvecklas för att säkerställa att arbetet kan bedrivas på ett rationellt och högkvalitativt sätt. Vår kvalitetspolicy har följande mål: Att respektera kundens förutsättningar. Att uppfylla kundens förväntan på den köpta tjänsten. Att under hela projektet driva en öppen dialog. Att leverera rätt produkt, vid avtalad tid, till det överenskomna priset. Att vidmakthålla en bred kompetens hos våra medarbetare. Att utföra vårt arbete så att varje projekt blir till en referens. Att lära av de misstag som begås.

bild_waterfront

Miljösystem

Creanovas miljösystem är uppbyggt i enlighet med ISO14001 och uppdateras med jämna intervall. Den som är miljöansvarig på företaget har läst miljö på högskolenivå och håller sig uppdaterad om vad som händer i branschen genom att delta i konferenser och läsa branschspecifika tidningar där detta ämne behandlas. Vid eventuella förändringar på området ser den miljöansvariga till att uppdatera de övriga på företaget. Miljösystemet gås även igenom minst en gång per år med de anställda som en del i Creanovas miljöarbete. Miljöpolicy:

  • Projektera VVS-system med människan och miljön i centrum
  • Hushålla med naturens resurser och vägleda arbetet till en varaktig hållbar utveckling
  • Sträva efter ständig förbättring och förebyggande av föroreningar
  • Följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av
  • Utbilda och stimulera sina anställda så att miljötänkandet blir integrerat i hela verksamheten och se till att personalen har tillräcklig kunskap om relevant miljölagstiftning
  • Göra policyn tillämpbar i hela organisationen